Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

Şirketimizce, müşterilere ve internet sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

 1. Kimlik Verileri: Ad, soyad, TC kimlik numarası,
 2. Biyometrik Veriler: Yüzün şekli, ses ve görüntü
 3. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).
 4. Diğer Veriler: Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, alışveriş geçmişi bilgileri, kredi kart bilgileri, ses kayıtları, ip adres bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları, el yazı ve imza, vergi dairesi bilgisi (şahıs firmaları), talep şikâyet bilgileri.

Şirketimizin Kişisel Verileri İşleme Amacı

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin ve internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Satış sözleşmesine bağlı olarak yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi,
 • Satış şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet üzerinden online satış ve telefon üzerinden satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Görüntülü ve ses iletimli uzaktan eğitim ve tanıtımın yerine getirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, internet sitesinin ziyareti sırasına veya hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, telefon, internet ve uzaktan eğitim ve toplantı araçlarının kullanılması şeklindeki araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır.

KVKK’nın 6. Maddesi’nin “C”, “”Ç”, “E” ve “F” bentlerinde yazılı sebepler ve var ise açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, etkinlik ve organizasyon, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve, yurtiçinde  bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), uzaktan eğitim ve tanıtım sırasında kullanılacak üçüncü kişi görüntülü ve ses iletim yazılımlarının sunucularına ve hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Müşteriler ile ilgili paylaşılan kişisel veriler sistemde kayıt açılırken oluşturulan müşteri numarası, müşteri unvanı, müşteri adresi, müşteri iletişim numarası, müşteri e-posta adresi, müşteri kimlik bilgisidir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Başvuru Yöntemi ve Formu

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile şirkete iletilebilecektir. Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Microdestek’in Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Apt. No: 1 / 16 / 53 Urla / İzmir adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ

UnvanıNt MicroDestek Yazılım Bilişim Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İletişim Bilgileri0850 888 00 35
E-postainfo@microdestek.com.tr