Yargı Harçları 2022

21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) ile Yargı Harçları 2022 verileri belirlenmiş oldu.

İşte Yargı Harçları 2022

YARGI HARÇLARI 
A) Mahkeme Harçları 
(6214 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)  Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde 
  
I- Başvurma harcı: 
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde37
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde80,7
3.(5235 sayılı Kanunun 52 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlülük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri İdare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
124
4.(6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 257,50664,1
  
II- Celse Harcı: 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 
1.Sulh mahkemeleri: 
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (17,80 TL’den aşağı olmamak üzere)(Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda45,4
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (31,40 TL’den az olmamak üzere)(Binde 2,27)
  
III- Karar ve ilam harcı: 
1.Nispi harç: 
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden(Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 63 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlülük:09/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. 
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)(Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)(Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)(Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. 
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden(Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. 
Nispi harçlar  (31,40 TL)’den aşağı olamaz. 
Maktu harç: 
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında80,7
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında168,3
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında133
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında133
  
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011) 
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında397,8
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. ) 
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında397,8
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında220,7
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında220,7
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. ) 
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. ) 
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. ) 
  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)      571,9
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için) 
  
B) İCRA VE İFLAS HARÇLARI 
I- İcra Harçları: 
1.İcraya başvurma harcı80,7
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı80,7
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: 
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan(Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan(Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan(Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan(Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan 
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:(Yüzde 2,27)
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde(Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde(Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde; 
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde(Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde(Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. 
4.İdare harçları: 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)55,7
  
II- İflas harçları: 
1.Maktu harç: 
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı133
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden(Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden(Binde 11,38)
  
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)         189,5
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) 
  
D) DİĞER YARGI HARÇLARI (Müşterek kısım): 
I- Suret harçları: 
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)4,2
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)4,2
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)11,5
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)11,5
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. 
Muhafaza harçları: 
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: 
a)Bir yıla kadar(Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için(Binde 5,69)
  
III. Defter tutma harçları: 
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17,80 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden(Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında: 
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden 
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise124
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden124
Miras işlerine ait harçlar: 
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden(Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.) 
Vasiyetname tanzimine ait harçlar: 
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: 
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler(Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler168,3
  
VERGİ YARGISI HARÇLARI 
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda 
I- Başvurma harcı: 
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma80,7
b)Danıştaya başvurma168,3
c)(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlülük:6/6/2008)Danıştay’a temyiz başvurularında351,6
d)(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlülük:6/6/2008)Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlülük:28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında233,9
  
II- Nispi Harçlar: 
a)Vergi mahklemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyatta ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinde nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (35,90 TL)’den az olmamak üzere
(Binde 4,55)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (74,80 TL)’den az olmamak üzere
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
(Binde 9,10)
  
III- Maktu Harçlar: 
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili: 
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında80,7
b)Danıştay kararlarında168,3
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında168,3
  
IV- Suret Harçları 
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)2,8

Yargı Harçları 2022 verileri kapsamında yayınlanmış olan yazıya ilişkin hatalı, eksik veya yanlış verilerden MicroDestek sorumlu değildir. Yayın tarihi sonrasında değişime uğramış veriler var ise en yeni verinin dikkate alınması gerekir.

Yargı Harçları 2022 Öncesi adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir