ESMM

Serbest Meslek Makbuzlarında KDV Tevkifatı Düzenlemesi

Serbest Meslek Makbuzlarında KDV Tevkifatı Düzenlemesi

E-SMM KDV Tevkifatı Düzenlemesi; Avukatlarımızı da ilgilendiren, “35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 31397 sayılı Resmi Gazete ile 16 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile avukatlarımızın kesmiş oldukları Serbest Meslek Makbuzlarında, KDV tevkifatı uygulamasında bazı değişikliklere gidilmiştir.

Bu değişikliğin ardından Türkiye Barolar Birliği, Vergi Hukuku Komisyonu tarafından 23 Mart 2021 tarihinde detaylı bir bilgilendirme hazırlanarak Baro Birliğin resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

Bu bilgilendirmede, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği üzerinde yapılan değişikler beş maddede ele alınmıştır.

Baroların Dışarıdan Tedarik Ettikleri Hizmet Alımları;

başlığı altında ele alınan ilk maddede, KDV dahil hizmet bedeli 1.000,00-TL’yi aşmayan ücretlerde KDV tevkifatı yapılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca KDV Genel Uygulama Tebliğinde bahsedilen kamu kurumu niteliğinde bulunan meslek kuruluşlarının “dışarıdan temin ettiği hizmetler için” KDV dahil 1.000,00-TL üzerindeki tutarlar için belirli oranlarda KDV tevkifatı yapılması gerektiğini belirtmiştir. Barolar da kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu için, kesilen serbest meslek makbuzlarında 1.000,00-TL üzerindeki tutarlar için belirtilen oranlarda KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

ESMM
ESMM

Avukatların CMK Gereğince Görevlendirilmeleri Sonucu Ödenecek Avukatlık Ücretleri ve Avukatların Adli Yardım Kapsamında Görevlendirilmeleri Sonucu Ödenecek Avukatlık Ücretleri;

başlıklı 2. ve 3. yi bir arada ele aldığımızda, “CMUK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine ve adli savunma ihtiyacı bulunan ancak maddi imkanları kısıtlı olanlar için atanan avukatlarımızın vermiş oldukları hizmet karşılığında barolardan ve ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları ücretler için serbest meslek makbuzu düzenlemektedirler.

Avukatlara vermiş oldukları hizmet karşılığında hak ettikleri ücretler, CMK gereğince görevlendirilmeleri sonucu baro yönetim kurulları tarafından; adli yardım kapsamında atanan avukatlara ise Adalet Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği “I/C-2.1.3.2.13” bölümünde adı geçen alıcılara yapılan 1.000,00-TL üzerindeki tüm vekalet ücretleri üzerinden, tebliğde belirtilen oranlarda KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sorumluluk ilgili savcılığa aittir. CMK kapsamında verilen hizmetler ile ilgili kesilen serbest meslek makbuzlarında başsavcılığın KDV tevkifat yapmaması ve talep etmemesi halinde, tevkifatsız makbuz düzenleyen avukatların konu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Adli yardım kapsamında görevlendirilen avukatların barolara karşı düzenledikleri serbest meslek makbuzunda uyguladıkları tevkifatlar, barolar tarafından 2 No’lu KDV beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

 Mahkemelerce ve İcra Müdürlüklerince Hükmedilen Karşı Yan Dava ve İcra Vekalet Ücretleri;

başlığı altında belirtilen dördüncü maddede öncelikle karşı yan vekalet ücretlerinden bahsedilmiştir. Hazırlanan yazıda, mahkeme tarafından karşı tarafa yüklenilen vekalet ücretlerinin tahsili durumunda, “müvekkilden hizmet karşılığı tahsil edilen” bir tutar olmadığı için KDV’ye tabi olamayacağı düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca görüşüleceğini ancak bu görüşme sonuçlanana kadar, Gelir İdaresi Başkanlığının Karşı Yan Vekalet Ücretlerinin KDV’ye tabi olması konusunda ısrar etmesi ihtimaline karşılık bu konuda sorun yaşamak istemeyen avukatların kesecekleri serbest meslek makbuzlarında KDV’yi makbuza dahil etmeleri konusunda öneride bulunulmuştur.

Bu nedenle 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki “idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları” kurum ve kuruluşlardan mahkemelerce hükmedilen karşı yan vekalet ücreti tahsili durumunda kesilecek serbest meslek makbuzlarında KDV tevkifatının uygulanması tavsiye edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Vergi Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan yazının beşinci ve son maddesinde, avukatların ilk dört maddede sayılanlar dışında düzenleyecekleri hangi makbuzlarda tevkifat uygulayacakları konusunda bilgilendirmede bulunulmuştur.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği “I/C-2.1.3.1/b” bölümü uyarınca; bu bölümde konusu geçen kurum ve kuruluşlara avukatlarımızın vermiş olduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle tahakkuk eden ücretlerin ödenmesi durumunda düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında 9/10 oranında tevkifat uygulanmaktaydı. Düzenlenen son tebliğ ile bu listede belirtilen kurumlara; “sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri” de eklenmiştir.

KISMİ TEVKİFATA TABİ MAL VE HİZMETİN NİTELİĞİESKİ ORANYENİ ORAN (01/03/2021’dan itibaren)MÜKELLEF GRUBU
      Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri        3/10      4/10    BELİRLENMİŞ                                    ALICILAR               Ve                                         TÜM              KDV  MÜKELLEFLERİNE  karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz.)
 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler  9/10  9/10  BELİRLENMİŞ ALICILAR
 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri  5/10  7/10  BELİRLENMİŞ ALICILAR
 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri  5/10  5/10BELİRLENMİŞ ALICILAR
   BELİRLENMİŞ ALICILAR
Yapı Denetim Hizmetleri9/109/10 
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri    5/10  7/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR
 Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler  9/10  9/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR
 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri  9/10  9/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR  
 Servis Taşımacılığı (Okul/Personel)  5/10  5/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR  
 Yük Taşımacılık Hizmetleri  Yeni   2/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR  
 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri  5/10  7/10  BELİRLENMİŞ ALICILAR
  Külçe Metal Teslimler  7/10  7/10  BELİRLENMİŞ ALICILAR
  Hurda ve Atık Teslimi  7/10  7/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR
  Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi9/109/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR
  Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri  9/10  9/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR  
  Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi  5/10  5/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR
  İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri   9/10  9/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve BELİRLENMİŞ ALICILAR  
  Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri  7/10  9/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ BELİRLENMİŞ ALICILAR  
  Ticari Reklam Hizmetleri       Yeni  3/10  TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer  Hizmetleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır              5/10        5/10        KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen  DİĞER BÜTÜN HİZMETLER  İçin  hizmetleri satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır
E-SMM KDV Tevkifatı Düzenlemesi

e-SMM Hakkında Sıkça Sorulan Sorular konulu blog yazımız için tıklayınız.

e-SMM hazırlama ve yönetim programımız için ilgili video aşağıda yer almaktadır.

E-SMM KDV Tevkifatı Düzenlemesi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir