E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat Nedir?

E-tebligat nedir açıklamadan önce tebligat hakkında bilgi vermek isterim. Kelime anlamı olarak tebliğ bildirme, haber verme anlamına gelmektedir. Tebligat ise bu eylemi gerçekleştirmeye yarayan belgeye verilen isimdir. Tebligat Kanunu’nda bu evrakın boyutlarından bu evrakı çıkarmaya yetkili kurumların bilgisi yer almaktadır. Elektronik Tebligat ise bu tebligat işleminin elektronik ortamda yetkili yetkili merciler tarafından hazırlanmasıdır. Hazırlanan bu tebligatlar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile alıcılara iletilmektedir. UETS, PTT tarafından 2019 yılında, e-tebligat ise 2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından faaliyete geçmiştir.

Uygulama Ne Zaman Hayat Geçti?

1 Nisan 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Tabi bu tarihte hala uygulamaya geçmeyen yerlerde vardı.

Ne Zaman Tebliği Edilmiş Sayılır?

Alıcının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.günün sonunda.

E-Tebligat Yapılması Zorunlu Olanlar Kişiler Kimlerdir?

2018 yılı 6 Aralık tarihinde yayınlanan Resmî Gazetede yer alan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar gerçek ve tüzel kişiler şunlardır;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

E-Tebligat Nedir?

KolayOfis Yeni Ana Sayfa Ekranı adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir