Kamu Avukatları Kurulu Nedir?

Kamu Avukatları Kurulu Nedir?

Kamu Avukat


Kamu Avukatları Kurulu; çalışan avukatların sorunlarıyla ilgili çözümler geliştirmek, sorunlardaki ilgililerle kurultaylar, toplantılar gerçekleştirme amacı ile mesleki dayanışma faaliyetlerini arttırabilmek için, Türkiye Barolar Birliği tarafından kurulmuştur. Serbest çalışan avukatlardan ayrılan, kamuda çalışan avukatlardır.

Kamu Avukatı olabilmek için; 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nda 48. Maddenin şartlarını sağlamak gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hizmet sınıflarının 36. Maddesi V. Avukatlık Hizmetleri Sınıfında bulunan açıklamaya göre; ”Avukatlık hizmetleri sınıfı” Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsamaktadır.

Çalışma koşulları açısından; devlet memurları gibi mesai saatlerinde çalışarak, haftada iki gün izin hakları bulunmaktadır.

Serbest Avukatlar ile Kamu Avukatlarının arasında mesleğe kabul edilme süreçleri aynıdır. Her avukat gibi staj görevleri, baro disiplin sorumlulukları vb. tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek durumundadırlar. Serbest Avukatlara göre Kamu Avukatları; kurum dışında iş alabilmeleri mümkün değildir.

2019 yılı Türkiye Barolar Birliği verilerine göre;

Ülkemizde 127.691 sayısında baroya kayıtlı avukat bulunmaktadır. Serbest avukatlık yapılabilmesi için; öncelikle avukatın maliye kaydının yapılması, adresinin bulunması, bürodaki aylık giderlerin karşılanması gibi gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Mesleğe yeni başlayan birçok avukat için bu durum zorluk yaşamasına sebep oluyor. Bu açıdan Kamu Kurumunda Avukatlık, Serbest avukatlığa göre daha çok tercih edilen bir seçenek oluyor. Kamu Kurum Avukatı olarak görev yapan avukatların; müvekkil bulma zorunluluğu ya da ofis giderleri, aidatları ödeme gibi zorunlulukları bulunmamakta. Resmî kurumlarla iletişim kurabilme kolaylıkları bulunduğundan tüm işlem süreçleri hızlı ilerleyebilmekte. Ayrıca; birçok eğitim programlarından yararlanabildikleri için kendilerini mesleki anlamda daha da geliştirebilme imkanına sahip olabilmektedirler.

Birçok avukatın olduğu gibi, Kamuda çalışan avukatlarında meslekte yaşadığı zorluklar bulunmaktadır. Karşılaştıkları sorunlara çözüm geliştirilebilmesi amacıyla; birçok çeşitli komisyon ve dernek kurulmuştur.

kaamu avukat-2

Kamu Avukatları Kurulu Ne İş Yapar

Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukat Kurul Başkanı olarak; Avukat Gültekin UZUNALİOĞLU görev yapmaktadır. Kamu Avukatlarının Kurulu; görev alanlarını ilgilendiren kanun yönetmeliğinin detayları ve görev yetkileri 8 maddeden oluşmaktadır.

Kamu Avukatları Yönergesi

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

1. Madde (Kuruluş): 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ek 1. Maddesi uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Görevli Avukatlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/11. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin görevleri arasında yer alan ”  Kanunların Avukatlara Tanıdığı Hakların Gerçekleşmesine Ve Yüklediği Görevlerin Tam Ve Şerefli Bir Şekilde Yerine Getirilmesine Çalışmak, ve bu çalışmalara işlerlik kazandırmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu kurulmuştur.

2. Madde (Amaç): 

Komisyonun amacı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan avukatların, mesleki ve idari sorunları ile mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

3. Madde (Dayanak):

 Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110. Maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

4. Madde (Görev): 

Kurul 2. Madde de belirtilen amaçlarına ulaşmak için Türkiye Barolar Birliği yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

  1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu veya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kurula havale edilen yasa tasarılarını incelemek, görüş bildirmek ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yürütmek,
  2. Tüm illerin Barolarında Kamu Avukatları Komisyonları kurulması ve işlerlik kazanması yönünde çalışma yürütmek, barolar ve kurullar arasındaki uyum ve koordinasyon ile uygulamada birlik sağlamak ve farklı uygulamalar olmasını önlemek amacıyla barolarda yerinde incelemeler yaparak raporlar hazırlamak ve bu konuda hazırlanan rapor ve yazışmaları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak,
  3. Mesleğin onuru ve bağımsızlığı, kamuda çalışan avukatların mali, özlük ve statü konusundaki hak ve menfaatleri ile ilgili konularda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için hukuksal çalışmalar yapmak, sempozyum, panel vb. gibi faaliyetler ile kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, bu konuda yasama ve yürütmenin temsilcileri ile görüşmeler yürütmek,
  4. Kamu avukatlarının her türlü haksız ve hukuka aykırı muameleler ile mali ve özlük hakları yönünden karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi konusundaki düşünce ve önerilerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna bildirmek, bu önerilerin ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışma yürütmek,
  5. Kamu Avukatları ile ilgili yasa tasarı ve teklifleri ile ilgili inceleme yaparak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunmak ve bu çalışmaların ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile ortak çalışma yürütmek,
KAMU AVUKAT-3

II. BÖLÜM
Tanımlar – Yapılanma

5. Madde Kamu Avukatları Kurulu Çalışma Grupları şunlardır; Çalışma Grupları ( 1. Marmara Bölgesi Çalışma Grubu, 2. Ege Bölgesi Çalışma Grubu, 3. Karadeniz Bölgesi Çalışma Grubu, 4. Akdeniz Bölgesi Çalışma Grubu, 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çalışma Grubu, 6. İç Anadolu Bölgesi Çalışma Grubu, 7. Doğu Anadolu Çalışma Grubu)

6. Madde (Görevleri):

Kamu Avukatları Kurulu’nun görevleri şunlardır;

  1. Komisyonun çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, öneride bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak,
  2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek,

III. BÖLÜM
Diğer Hükümler


7. Madde Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.
8. Madde Bu yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Kamu Avukatları Türkiye Barolar Birliği

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu yazımız için tıklayınız.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir