Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -1

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim

Serbest meslek erbapları: kendi nam ve hesabına, alışılmış meslek halinde yapan; avukat, doktor, mimar vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. Ayrıca serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar da serbest meslek erbaplarıdır.

Serbest melek kazancı: Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve kıymetli eşyalar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen yararlardan bu faaliyet dolayısıyla yapılan (ödenen) giderler indirildikten sonra kalan farktır. Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve kıymetli eşya şeklinde alınan gider karşılıkları da serbest meslek kazancına ilave edilir.

Serbest meslek makbuzu: Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır

Vergi İdaresi Başkanlığı sitesi http://www.gib.gov.tr/taslaklar linkinde yer alan sıra numarası 487 olan taslaktaki maddelere göre elektronik serbest meslek makbuzuna geçmek zorunda olanlar;

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -2

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -2

Madde 7’e göre: Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlar 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine, 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kâğıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kâğıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Fatura: satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan ticari kişi tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.

Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7’nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler. Sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek mecburiyetindedirler.

Vergi Usulü Kanunu madde 177’de birinci sınıf tüccarların kimler olduğu tanımlanmıştır.

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -3

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -3

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018’dan itibaren 190.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018’dan itibaren 260.000 -TL) lirayı aşanlar,
  • Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018’dan itibaren 100.000 -TL) aşanlar;
  • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018’dan itibaren 190.000 -TL) lirayı aşanlar;
  • Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkân veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. Vergi Usulü Kanunu madde 178’de ikinci sınıf tüccarların kimler olduğu tanımlanmıştır.177’inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler. Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar 2. sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayınlanan vergi usul kanunu tebliği sıra no:454 sayılı taslağa bu
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/vuk/454_serno_vuk_teb_taslak.pdf linkten ulaşabilirsiniz.

E-Fatura, E-Smm Zorunluluğu

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -4

Serbest Meslek Makbuzu Mu Fatura Mı Kesmeliyim -4

2017 hesap dönemi sonu itibariyle brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon ₺ ulaşan ve aşanların e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hasılatı 2017 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet tesisini 2018 yılında gerçekleştirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2019 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından (bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması halinde; ertesi yılın başından) itibaren elektronik fatura (e-Fatura) ve elektronik defter (e-Defter) uygulamalarına geçmek zorundadır. Dileyen mükellefler bu sürelerden önce de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçebilirler.”

ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunanlar 01.01.2019 tarihi itibari ile e-faturaya geçmek zorundadır. Listeye http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv130920181sayili.pdf linkten ulaşabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir