2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete ’de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde, maktu ücretlere ilişkin değişiklik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlenirken, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınmış olup, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır. Aşağıda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine ilişkin ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

  BİRİNCİ KISIM 
 BİRİNCİ BÖLÜM 
 Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)170,00 TL
 takip eden her saat için90,00 TL
2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)330,00 TL
 takip eden her saat için170,00 TL
3.Yazılı danışma için330,00 TL
4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde220.00 TL
5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 a) Kira sözleşmesi ve benzeri330,00 TL
 b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması1.000,00 TL
 c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler1.000,00 TL
 İKİNCİ BÖLÜM 
 İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için250,00 TL
2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için420,00 TL
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için1.800,00 TL
4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için785,00 TL
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 a) Duruşmasız ise3.600,00 TL
 b) Duruşmalı ise6.000,00 TL
 c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 
1.Yapı kooperatiflerinde600,00 TL
2.Anonim şirketlerde1.000,00 TL
 Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti1.000,00 TL
 Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.   
   İKİNCİ KISIM   
 BİRİNCİ BÖLÜM 
 Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: 
 a) Duruşmasız ise220,00 TL
 b) Duruşmalı ise300,00 TL
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için420,00 TL
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için900,00 TL
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 a) Duruşmasız ise600,00 TL
 b) Duruşmalı ise900,00 TL
 İKİNCİ BÖLÜM 
 Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret[1] 
1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için 200,00 TL
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için  220,00 TL
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 400,00 TL
4.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için  220,00 TL
5.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 360,00 TL
6.Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 600,00 TL
7.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.200,00 TL
8.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için600,00 TL
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.800,00 TL
10.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.400,00 TL
11.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  900,00 TL
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  2.400,00 TL
13.Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için900,00 TL
14.Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 1700,00 TL
15.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için 
 a) Duruşmasız ise600,00 TL
 b) Duruşmalı ise1.200,00 TL
16.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
 a) Bir duruşması olan işler için600,00 TL
 b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için1.200,00 TL
17.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için2.400,00 TL
18.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için 
 a) Duruşmasız ise1.200,00 TL
 b) Duruşmalı ise  2.400,00 TL
19.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için900,00 TL
20.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için900,00 TL
21.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
 a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar3.000,00 TL
 b) Diğer dava ve işler2.400,00 TL
[1] 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tebliği ile, bu bölüme (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere ondördüncü bent eklenmiş, daha sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 ÜÇÜNCÜ KISIM 
 Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 
1.İlk 25.000,00 TL için% 12
2.Sonra gelen 35.000,00 TL için% 11
3.Sonra gelen 60.000,00 TL için% 8
4.Sonra gelen 200.000,00 TL için% 6
5.Sonra gelen 500.000,00 TL için% 4
6.Sonra gelen 680.000,00 TL için% 3
7.Sonra gelen 1.250.000,00 TL için% 1,5
8.2.750.000,00 TL’dan yukarısı için% 0,1

2022-2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir