Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021

20 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yayımlandığı tarih itibari ile 2022 yılını da kapsayan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 ücretleri aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)675,00
Takip eden her saat için405,00
2Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)1.405,00
Takip eden her saat için695,00
3Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)1.405,00
Takip eden her saat için655,00
4Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde1.030,00
5Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
aKira sözleşmesi ve benzeri1.350,00
bTüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması4.100,00
cŞirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler2.065,00

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için1.030,00
2a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için1.700,00
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluştan ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için405,00
3Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için7.615,00
4Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için3.400,00
5Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise13.875,00
b) Duruşmalı ise24.000,00
c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
66502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla925,00

1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1Yapı kooperatiflerinde2.840,00
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise1.140,00
b) Duruşmalı ise1.405,00
2Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için1.875,00
3Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için4.255,00
4Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise2.840,00
b) Duruşmalı ise3.675,00
5Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davalar için2.550,00

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1İcra Dairelerinde yapılan takipler için900,00
2İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için1.050,00
3İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için1.700,00
4Tahliyeye ilişkin icra takipleri için1.700,00
5İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için1.550,00
6Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için1.550,00
7Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.175,00
8Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için2.000,00
9Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.100,00
10Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.550,00
11Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için7.375,00
12Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için10.250,00
13Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.100,00
14Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için10.250,00
15Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için5.100,00
16İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise2.550,00
b) Duruşmalı ise3.890,00
17Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derecede görülen davalar için4.220,00
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için2.550,00
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için5.100,00
18Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise4.500,00
b) Duruşmalı ise7.425,00
19Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için7.425,00
20Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise4.500,00
b) Duruşmalı ise7.425,00
21Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için3.815,00
22Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için4.500,00
23Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar15.750,00
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde7.425,00
Duruşmasız işlerde4.500,00
c) Diğer dava ve işler9.280,00

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1İlk 40.000,00 TL için%15,00
2Sonra gelen 50.000,00 TL için%13,00
3Sonra gelen 90.000,00 TL için%9,50
4Sonra gelen 250.000,00 TL için%7,00
5Sonra gelen 620.000,00 TL için%5,00
6Sonra gelen 775.000,00 TL için%3,50
7Sonra gelen 1.275.000,00 TL için%1,80
83.100.000,00 TL’ den yukarısı için%1,00

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021

Avukatlık Ücret Tarifesi 2020 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir