İcra Takiplerinde Ödeme Emri

İcra Takiplerinde Ödeme Emri

Alacaklının, alacağını tahsil edebilmek amacı ile devlet iradesini kullanmak sureti ile; borçlu hakkında icra dairesi üzerinden başlattığı işleme icra takibi denir. Bir icra takibinin en önemli unsuru ödeme Emri’dir . İcra müdürünün; icra talebini kabulünden sonra takibin borçlusuna gönderilmektedir. Aslında borçluya yapılan ilk işlemdir. Burada icra talebinin kabulü kavramını biraz açacak olursak, kanun şöyle der;

04 Eylül 1932 tarihinde yürürlüğe giren 2004 numaralı İcra İflas Kanunu;

Madde 60 – (Değişik: 18/2/1965-538/31 md.)

(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/10 md.) İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılmaktadır.

demektedir.

İcra müdürü takibi usul olarak inceleyecektir. Ödeme emri, icra takibinde borçlu sayısından en az iki adet fazla hazırlanır. Hazırlanan bu dokümanlardan bir tanesi kamu eliyle takibin borçlusuna; bir tanesi takip dosyasına geride kalan nüshası ise istiyorsa dosya alacaklısına verilmektedir.

Ödeme Emrinin Unsurları;

Ödeme emrinde, takip borçlusunun takibin alacaklısına olan borcu ile ilgili açıklayıcı unsurlar içermektedir.

  • Alacağın neyden kaynaklandığı,
  • Miktarı,
  • Alacağın ne kadar sürede ödenmesi gerektiği,
  • Alacak ile ilgili bir itirazı varsa icra dairesine yasal süresi içerisinde yazılı veya sözlü itirazda bulunabileceği,
  • Alacağın borçlu tarafından nereye ödenebileceği, (İcra Dairesi IBAN No)
  • Süresinde İtiraz edilmez ise mal beyanında bulunulması gerektiği, mal beyanında bulunulmaması veya gerçeğe aykırı mal beyanında bulunulması durumunda hapis cezası ile cezalandırılacağı
  • Borcun süresinde ödenmemesi ya da borca itiraz edilmez ise takibe devam edileceği

Bilgileri yer almaktadır.

Ödeme emrinin tebliği ile ilgili aynı kanunun 61. Maddesinde;

Madde 61 – (Değişik: 18/2/1965-538/32 md.)

Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilmekteddir

Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri

tebliğ edilmek lazımdır.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

Maddeleri ile ödeme emrinin tebliği şartlara bağlanmıştır.

Dünya’da Kayıp Çocuklar adlı yazımızı okumak için tıklayınız

İcra Takiplerinde Ödeme Emri

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir