Hakim ve Savcı Nasıl Olunur

Çoğu hukuk fakültesi mezununun hayalidir hakim ve savcı olmak. Hatta avukat olarak meslek hayatına başladıktan sonra da hakim veya savcı olabilmek için bir çok avukat ter dökmektedir. Hakim ve savcı olmak hem yüksek prestijli hem de bir çok kesim tarafından mükemmel bir meslek olarak değerlendirilmektedir. Hakim ve savcı olarak biraz zor bir süreç. Başarılı bir hukuk adamı olmanın yanı bazı prosedürleri de geçmeniz gerekiyor.

Hakim ve Savcı olabilmek için aşağıda yer alan süreçlerin başarıyla tamamlanması gerekiyor.

Hakim ve Savcı Olmak İçin Atılması Gereken Adımlar

1. Hakim ve Savcı Nitelikleri

Hakim ve Savcı Nitelikleri

Hakim ve Savcı Nitelikleri

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yenilenerek yayınlanan hakim ve savcı niteliklerine uygun olmanız gerekmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Hakim ve Savcı Nitelikleri şöyledir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak ve yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak, (02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yüksek öğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler. İlgililer başvuru tarihleri arasındayukarıdaki şartlar dâhilinde öğrenimini tamamladıklarına dair belgeyi (Belgenin onaylı örneğide kabul edilir.) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmekte olup, söz konusu belgeleri getirmeyenlerin sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.)
 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Hakim ve savcı olmanın ilk şartı olan hakim ve savcı niteliklerine sahip olmanız, diğer işlemlere başlayabilmeniz için ilk adımdır. Yukarıda yer alan şartlara uygunluk durumunuza göre bir sonra ki adıma geçebilirsiniz.

2. Hakim ve Savcılık Yazılı Sınavı

Hakim ve Savcılık Yazılı Sınavı

Hakim ve Savcılık Yazılı Sınavı

Hakim ve savcı niteliklerine uyum sağladıktan sonra, artık sınav aşamasına geçebiliriz. Hakim ve savcı adayları ÖSYM ‘nin belirli aralıklarla düzenlemiş olduğu sınavlara katılmalıdırlar. Sınav süresi ve diğer tüm detayları ÖSYM tarafından gizli tutulmaktadır. Ancak 2014 yılında ki son sınava yönelik bir takım bilgileri geçebiliriz. Son sınav diğerlerinde de olduğu gibi pazar günü gerçekleştir. Geçtiğimiz sınavlarda 150 dakikalık olan süre 130 dakika olarak revize edildi. Sınav soruları genel yetenek – genel kültür ve alan bilgisi testi olarak iki aşamalı sunulmaktadır. Hakim ve savcı Adaylarına yazılı yarışma sınavında 30 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür Testi ile 90 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır. Genel Yetenek – Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan Oluşmaktadır. Her iki kategorinin kendine ait katsayıları vardır ve sınavın sonucunuz bu katsayılar doğrultusunda hesaplanılarak sizlere sunulmaktadır. Genel Yetenek – Genel Kültür testi altında ki soruların katsayı oranı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da 0,20’lik katsayı ile çarpılarak toplanmaktadır. Alan Bilgisi ise 0,1 ‘luk katsayı ile çarpılarak toplanmaktadır. Bu katsayılar ve diğer hesaplama işlemleri sonucunda hakim ve savcı adaylarının genel puanları ortaya çıkmaktadır. Hesaplanan puanlara göre 70 puan ve üzerine puana sahip olan adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakat sonuçları ösym tarafından açıklanmaktadır. Bu işlemleri ösym nin web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Sınavı başarıyla geçtiğinizi düşünerek hakim ve savcılar için mülakat sınavına geçelim.

3. Hakim ve Savcı Mülakatları

Hakim ve Savcı Mülakatları

Hakim ve Savcı Mülakatları

Hakim ve Savcılık Yazılı Sınavı sonrasında 70 puan ve üzeri başarıya ulaşanlar, hakim ve savcı mülakatları için hak kazanırlar. Mülakatlar bir kurul tarafından yapılır ve adaylar tek tek kurul önüne çıkarak sözlü mülakata katılırlar. Hakim ve savcı mülakatları kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Bu yedi üye hakim ve savcı adayının muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakati, yetenek ve kültürü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar puan vermek suretiyle değerlendirilir. Bir mecrada yayınlanan 2013 yılı hakim ve savcılık mülakat sorularından bazıları aşağıda ki şekildedir;

 • Şüpheli alacaklar,
 • Yetki genişliği,
 • İdari vesayet,
 • Tam yargı davasında tazminatın şartları,
 • Sebep ikamesinin muhakeme hukukundaki yeri,
 • İdari yargıda savunmanın genişletilmesi,
 • Diğer kamu görevlileri,
 • Sevr anlaşması,
 • İdarenin mali sorumluluğu,
 • Meclisin hükümeti denetleme yolları,
 • Anayasada temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması,
 • Kabahatler kanununda mülkiyetin kamuya geçirilmesi,
 • İdari yargıda yetki,
 • Vergiyi doğuran olayda ispat külfeti,
 • Yetki görev gaspı,
 • Ağır ve bariz yetki tecavüzü,
 • Vergide zaman aşımının yargılamaya etkisi,
 • Avrupa Birliği ‘nin yargı organı,
 • Holokost,
 • Anayasada kamulaştırma hükümleri,interpol ve kırmızı bülten..
 • Anayasa bireysel başvuru
 • Adli yargıda asli görev ve yetkili mahkeme
 • Belediye başkanın görevine son verilmesi
 • Yüce divanda iddia makamı
 • Yeni anayasa yapımında ilk 3 maddenin değiştirilip değiştirilmeyeceği
 • Gümrük kanunu,
 • Gümrüğe mal tesliminde fiyat tespit ederken nelere dikkat edilir,
 • Yargıtay ve danıştayda ki kısmı düzeltmeyi karşılaştır
 • Kamu görevlilerine anayasada sağlanan güvenceler
 • İdarenin taktir yetkisi olduğunu nasıl anlarız
 • Görev ve yetki üç usul bakımından karşılaştırmalı olarak açıklama
 • İhtiyati haciz ödeme emri genel işlem koşulları.

Hakim ve savcı mülakat sınavının ardından bir değerlendirme süreci başlayacaktır. Değerlendirme sürecinde yazılı sınavınızın %70 ile mülakat sınavınızın %30’u toplanarak bir puan oluşturulur. Tüm adayların puanları hesaplandıktan sonra en yüksek puandan en düşük puana doğru bir liste hazırlanır ve liste içerisinde içerisinde eğer başarılı olarak sayıldıysanız, hakim veya savcı stajınıza hazırlanmaya başlayabilirsiniz anlamına gelir.

4. Hakim ve Savcı Stajları

Hakim ve Savcı Stajları

Hakim ve Savcı Stajları

Hakim ve savcı stajlarına yönelik mevzuatı aşağıda yer alan yönlendirme üzerinden inceleyebilirsiniz.

Ekte incelediğiniz staj işlemlerini tamamlanması ardından artık kendinizi hakim veya savcı olarak tanıtmaya başlayabilirsiniz. Tüm hukukçulara bu zor ve uzun süreçte başarılar diliyoruz.

Önemli Açıklama : Yukarıda yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı ve alt dalları üzerinde ki yapılan açıklamalar doğrultusunda hazırlanmıştır. Hakim ve savcı olmak için değişen ve yenilenen herhangi bir durumdan Nt MicroDestek sorumlu tutulamaz. Hakim ve savcı olmak için Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan veya yayınlanacak olan tüm içerikleri her daim takip etmenizi tavsiye ederiz.
20 cevaplar
 1. M.Ismail CALAPOVER
  M.Ismail CALAPOVER says:

  Hakimler goreve baslarken yemin eder mi? Ediyorlarsa yeminin metni NEDIR?
  Tesekkur eder saygilarimi sunarim.
  I.Calapover

  Yanıtla
  • MicroDestek KolayOfis
   MicroDestek KolayOfis says:

   Sayın Şeyma,

   Hakim olabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekmektedir. Hakim olmak için minimum 4 yıllık üniversitenin bitirilmiş olması gerekemktedir, şeklinde bir yorum yapabiliriz.

   Saygılarımızla,

   Yanıtla
 2. Ferhat
  Ferhat says:

  Benim adım Ferhat açık lisede okuyorum ama ben nasıl bir hâkim olacağını bilmiyorum yani hâkimlik puanı sonra hangi sınava gireceğini bilmiyorum bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 3. alp
  alp says:

  Merhaba,

  Adli yargı hakimi olmak için hangi kitaplar okunması veya çalışmalar gerekir.

  Yardımlarınızı rica ederim.

  Yanıtla
  • Aday adayı
   Aday adayı says:

   Olur Hukuk Fakültesini Kazanıp, Hakimlik ve Savcılık Sınavını ve mülakatını Geçersen.. Bunun Açık Liseyle Alakası Yok Liseden Mezun Olduktan Sonra Gösterdiğin Gayretle iLgisi Var.. Kısaca Hiç Bi Engeli Yok Açık Liseden Mezun Olmanın…

   Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir