Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır

 

Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır sorusunun yanıtı aslında pek aranılan pek istenilen bir durum değildir. Arzu edilen bir konu olmasa da bazı ortaklık girişimleri çeşitli nedenler doğrultusundan bazen sonlanması gerekmektedir. Ortaklığın sonlandırılması, ortaklıktan çıkma, uyuşmazlıkların çözümü, ortaklıktan çıkarılma ve ortaklığın feshi ile ilgili konuları düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğine göre bu işlemler şu şekilde düzenlenmektedir.

Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır

22 Madde de düzenlenene Ortaklar Arasında İlişkiler ve uyuşmazlıkların çözümü şu şekilde belirtilmiştir.

İş ortakları birbirleriyle, çalışanlarıyla ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde avukatlık mesleğinin onuruna etiğine ve meslek kurallarına uygun davranmak zorundadır. Avukatlar birden fazla avukatlık ortaklığında bulunamazlar. Ortaklık bürosu dışına başka büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler. Aksine davranışlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olup, ortaklığın, bu çeşit davranışta bulunan ortak hakkında tazminat hakkı ve Avukatlık Kanununun disipline ilişkin hükümleri saklıdır.

Avukatlar Birden Fazla Avukatlık Ortaklığında Bulunamazlar!

Avukatlık Ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık payı devri ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, Hakem Kurulu tarafından, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.

resim

İş bölümü ve paylaşımı 23 madde de şu şekilde belirtilmiştir. Ortaklar arasında işlerin takibi ve iş bölümünün nasıl yapılacağı ve yürütüleceği ortaklık sözleşmesinde belirtilmektedir.

Denetim hususu ise 24 madde de şu şekilde belirtilmiştir. Her ortağın ortaklık hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş ve dava evraklarını incelemeye hakkı vardır. Ortaklar, ana sözleşmede “Avukatlık Ortaklığı” nın mali işlerini denetlemek üzere bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirirler. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri ana sözleşmede düzenlenir.

Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ise madde 25 ve 26 da düzenlenmiştir.

Avukatlık Ortaklığından Çıkma

Ana sözleşmede aksine düzenleme yok ise her ortak payını ortaklardan herhangi birine veya birkaçına veya ortak olabilme şartlarını haiz bir başka kişiye devrederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, payı devir alacak olanın kimliğini yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık, ortaklık payının devri ile ilgili kararını vermezse devire onay verilmiş sayılır.

Ortakların pay devrine onay vermemeleri halinde Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi ve Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır

 

Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır – Ortaklıktan Çıkarma

Madde 26- Bir ortak şahsına ilişkin haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde, ortaklar kurulu üye tam sayısının ¾ ünün kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir.

Fesih işlemleri ise 27 madde şu şekilde belirtilmiştir.

 Ortaklar, ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, her zaman ortaklığın feshine karar verebilirler.

Ortaklığın fesih ve tasfiyesinde, ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kimse bitmesi veya sonlandırılması duyguları ile bir ortaklığa girişmez. Ancak iş hayatında oluşabilecek bu konu ile ilgili sizleri, Türkiye Barolar Birliğinin 25.11.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ile bilgilendirmek istedik.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir